Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Hierarchia

Co to jest hierarchia i dlaczego należy ją stosować?

Hierarchia w pro­jek­cie to wizu­alne upo­rząd­ko­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów gra­ficz­nych w celu zwięk­sze­nia czy­tel­no­ści prze­ka­zy­wa­nego komunikatu.

Ponieważ każda kom­po­zy­cja, czy to strona inter­ne­towa czy pla­kat, jest oglą­dana w pew­nej kolej­no­ści, to co naj­waż­niej­sze powinno od razu zwró­cić na sie­bie uwagę odbiorcy.  W tym celu ten jeden najważniejszy ele­ment (obiekt) należy uczynić dominującym. Od niego wzrok odbiorcy rozpocznie podróż po przestrzeni projektu.
Uwaga: ten naj­moc­niej­szy punkt powi­nien być tylko JEDEN. Jeśli jest ich w kom­po­zy­cji wię­cej to tak jakby nie było żadnego.
Można oczywiście stworzyć w jednej kompozycji kilka grup elementów, każdą z własnym mocnym punktem ale jeśli spojrzymy na stronę czy plakat jako całość, jedna z tych grup powinna dominować. To projektant musi zdecydować co podkreślić a co podporządkować i w jakiej kolejności ma wędrować wzrok od elementu dominującego do elementów o mniejszej wadze. Dobrze jest przy tym zadbać aby linia, po której biegnie wzrok nie była zbyt zagmatwana, bo kompozycja stanie  się mało czytelna lub niezrozumiała.

Ogólnie można wyróżnić trzy stopnie ważności obiektów kompozycyjnych:

 1. obiekt dominujący – najważniejszy punkt kompozycji o największej wadze wizualnej
 2. subdominant – obiekt średniej wagi
 3. obiekt podległy – ma najmniejszą wagę wizualną, stanowi tło kompozycji.

Należy więc zdecydować:

 1. gdzie odbiorca ma spojrzeć najpierw?
 2. gdzie ma spojrzeć w drugiej kolejności?
 3. gdzie ma spojrzeć w trzeciej kolejności?

Sposoby budowania hierarchii

Metod tworzenia hierarchii i przyciągania uwagi jest wiele.  O ważności elementów w projekcie może decydować m.in.:

 • pozycja – ponieważ  oglądamy obrazy od lewej do prawej, umieszczenie elementu w lewym górnym rogu kompozycji lub blisko jej centralnej części przyciąga do niego uwagę,
 • izolacja – obiekt wyraźnie odizolowany od pozostałych zwraca na siebie szczególną uwagę,
 • powtarzanie – powtarzając wielokrotnie określony element dodajemy mu wagi,
 • rozmiar – duże elementy wydają się ważniejsze od mniejszych,
 • kształt – kwadrat wyróżni się z grupy okręgów czy kształtów organicznych,
 • kierunek – w kompozycji złożonej z linii poziomych, linia pionowa zwróci na siebie uwagę (linie rzeczywiste lub wyobrażone mogą również prowadzić wzrok w kierunku elementu ważnego),
 • kolor –  obiekt kolorowy wyróżni się  z kompozycji w skali szarości.
Hierarchia

Przykłady struktur hierarchicznych

Jak widać hierarchia jest ściśle związana z kontrastem, który został szczegółowo omówiony w artykule pt.  Zasady projektowania > Kontrast.

 

Możesz skomentować wpis, lub utworzyć trackback z własnej strony.

1 odpowiedź do “Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Hierarchia”

 1. ¿Qué es la jerarquía y por qué vale la pena utilizarla? | Gráfica napisał(a):

  […] Fuente: http://www.designer.info.pl/zasady-projektowania-hierarchia […]

Skomentuj