Tagi wpisu ‘zasady projektowania’

Zasady projektowania >> Złoty podział i reguła trójpodziału

Złoty podział

Matematyka jest królową nauk i fundamentem wszechświata więc nie ma nic niezwykłego w tym, że znajduje zastosowanie także w grafice. Jednym z przykładów jest tzw. złoty podział, określany też jako złota proporcja, boska proporcja, złoty środek czy złota liczba. Już od czasów starożytnych inspiruje on artystów z różnych dziedzin sztuki gdyż oparte na nim dzieła są […]

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Spójność

Spójność

Co to jest spójność? Spójność w projektowaniu graficznym ma za zadanie powiązać w jedną całość wszystkie elementy projektu. Każdy z nich powinien pasować do pozostałych a wszystkie razem do całości i przekazywanego komunikatu.  Zasada spójności jest oparta na teorii Gestalt, wg której elementy podobne lub rozmieszczone w odpowiedni sposób są grupowane i spostrzegane jako całość […]

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Rytm

Rytm

Co to jest rytm? Rytm w projektowaniu graficznym może zostać opisany jako pewien rodzaj ruchu. Jeśli umieścimy w projekcie sekwencję takich samych lub podobnych do siebie elementów, w stałych lub zmiennych odstępach, powstanie ścieżka, wzdłuż której będzie podążał wzrok odbiorcy.  Rytm  w kompozycji wizualnej można porównać do rytmu w muzyce. Różnica polega na tym, że […]

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Hierarchia

Co to jest hierarchia i dlaczego należy ją stosować? Hierarchia w pro­jek­cie to wizu­alne upo­rząd­ko­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów gra­ficz­nych w celu zwięk­sze­nia czy­tel­no­ści prze­ka­zy­wa­nego komunikatu. Ponieważ każda kom­po­zy­cja, czy to strona inter­ne­towa czy pla­kat, jest oglą­dana w pew­nej kolej­no­ści, to co naj­waż­niej­sze powinno od razu zwró­cić na sie­bie uwagę odbiorcy.  W tym celu ten jeden najważniejszy ele­ment (obiekt) należy […]

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Kontrast

Kontrast

Co to jest kontrast? Kontrast to dostrzegalna różnica w wyglądzie, która odróżnia dany obiekt od innych obiektów kompozycji i/lub od otaczającego tła, np. czarny kwadrat na białym tle tworzy kontrast kolorystyczny. Funkcje kontrastu Kontrast służy przyciągnięciu uwagi odbiorcy, wywołaniu emocji, budowaniu hierarchii i obszarów dominujących, które powinny jak pierwsze wpaść w oko obserwatora.  Kontrast czyni […]