Archiwum: Maj, 2013

Projektowanie graficzne >> Elementy projektowania > Kształt

Co to jest kształt? Kształt to podstawowy element projektowania, które polega m.in. na rozmieszczaniu w przestrzeni projektu różnorodnych kształtów. Nie da się stworzyć projektu bez użycia przynajmniej jednego kształtu. To niemożliwe gdyż już sama przestrzeń naszego projektu, np. pusta strona ma określony kształt. Kształt to obszar posiadający granice zamknięte. Tymi granicami mogą być linie, kolor, […]

Techniki kreatywnego myślenia > Mapy myśli i metoda SCAMPER

Mapy myśli są narzędziem generowania pomysłów przydatnym i wykorzystywanym nie tylko w projektowaniu graficznym. Metoda ta polega na przedstawieniu w formie graficznej słów, obrazów i pomysłów powiązanych z zagadnieniem kluczowym lub problemem, który chcemy rozwiązać. Można ją stworzyć przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania ale istnieje pogląd, że mapy tworzone ręcznie na kartce papieru […]

Projektowanie graficzne >> Zasady projektowania > Hierarchia

Co to jest hierarchia i dlaczego należy ją stosować? Hierarchia w pro­jek­cie to wizu­alne upo­rząd­ko­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów gra­ficz­nych w celu zwięk­sze­nia czy­tel­no­ści prze­ka­zy­wa­nego komunikatu. Ponieważ każda kom­po­zy­cja, czy to strona inter­ne­towa czy pla­kat, jest oglą­dana w pew­nej kolej­no­ści, to co naj­waż­niej­sze powinno od razu zwró­cić na sie­bie uwagę odbiorcy.  W tym celu ten jeden najważniejszy ele­ment (obiekt) należy […]